โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาด 100 ลบ.ม. โรงพยาบาลหาญอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดยโสธร - รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, งานโครงสร้างเหล็ก, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ

โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาด 100 ลบ.ม. โรงพยาบาลหาญอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดยโสธรโครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาด 100 ลบ.ม. โรงพยาบาลหาญอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดยโสธรความต้องการของเจ้าของโครงการ ต้องการทำระบบบำบัดรองรับน้ำจากอาคารฟอกไต ซึ่งมีค่า TDS สูง ทางผู้ออกแบบจึงเลือกใช้ระบบบำบัดที่มีคุณภาพรองรับตะกอนสูงและการออกแบบนั้นต้องรวบรวมน้ำเสียจากอาคารรอบข้างมาเข้าสู่ระบบด้วย


การคำนวณตามปริมาณน้ำเสีย จึงอยู่ที่ 100 ลบ.ม./วัน เนื่องจากคำนวณจากปริมาณเตียงคนไข้และอาคารรอบข้าง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจาเจ้าของโครงการเป็นอย่างมาก การ Design จึงจำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลาการก่อสร้าง 45 วัน