โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 800 ลบ.ม. ไดโน-วอเตอร์ร์พาร์ค จังหวัดขอนแก่น - รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, งานโครงสร้างเหล็ก, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ

โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 800 ลบ.ม. ไดโน-วอเตอร์ร์พาร์ค จังหวัดขอนแก่นโครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 800 ลบ.ม. ไดโน-วอเตอร์ร์พาร์ค จังหวัดขอนแก่น


โครงการ Dino water Park ความต้องการของเจ้าของโครงการ คือการทำระบบบำบัดน้ำโสโครกให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง ซึ่งมีข้อจำกัดที่จะต้องรองรับคน จำนวน 5,000 - 6,000 คน/วัน และต้องมีถังสำรองน้ำดีตามปริมาณที่คำนวณด้วยทางผู้ออกแบบจึงเลือกใช้ถัง NBF-60 จำนวน 2 ถัง และถังสำรองน้ำ WTF-4000 H-2.5 จำนวน 2 ถัง (แยกอย่่างละถัง ชาย-หญิง) ตามความต้องการของเจ้าของโครงการ ซึ่งระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 60 วัน