โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 100 ลบ.ม. โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม - รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, งานโครงสร้างเหล็ก, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ

โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 100 ลบ.ม. โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐมโครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 100 ลบ.ม. โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม


โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวมโรงพยาบาลบางเลน เป็นโครงการที่มีน้ำเสียมาจากโรงพยาบาลแต่เป็นน้ำโสโครกปกติ ไม่มีค่า BOD หรือ TDS สูง แต่ทางเจ้าของโครงการต้องการใช้ถังเผอร์โรซีเมนต์ (ซึ่งปกติทางบริษัทจะเลือกใช้ถังfiberglass)
ทางบริษัทจึงติดตั้งถังเฟอร์โรซีเมนต์และระบบเติมอากกาศต่างๆ เต็มระบบ เพื่อที่จะให้คุณภาพน้ำผ่านตามมาตรฐาน ซึ่งระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน