โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาด 400 ลบ.ม. บจก.เอส.จี.เซ็นเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร - รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, งานโครงสร้างเหล็ก, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาด 400 ลบ.ม. บจก.เอส.จี.เซ็นเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานครโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาด 400 ลบ.ม. บจก.เอส.จี.เซ็นเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร


โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาด 400 ลบ.ม. บจก.เอส.จี.เซ็นเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการที่มีน้ำเสียจากตัวห้องน้ำห้องส้วม ซึ่งต้องรองรับคนจำนวน 8,000 คน/วันซึ่งการ Designs นั้นจำเป็นต้องรองรับจำนวนคนที่จำกัดไว้ เพื่อที่จะเผื่อจำนวนคนและอาคารที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เพราะฉนั้นระบบบำบัดของโครงการ บจก.เอส.จี.เซ็นเตอร์ นั้นจึงมีระบบขนาดใหญเป็นพิเศษกว่าระบบบำบัดน้ำโสโครกทั่วไป