งานออกแบบและที่ปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสียโครงการนี้ การออกแบบจำเป็นต้องมีการแยกตะกอน เพื่อที่จะดึงโลหะหนักออก หลังจากนั้นจึงผ่านเข้าระบบบำบัดขนาดใญ่ตามที่ออกแบบไว้