โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์เป็นโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาด 60 ลูกบาศก์เมตรซึ่งทางผู้ออกแบบต่อการที่จะลดค่า BOD ของอาคารภายในโครงการก่อนที่จะมีการปล่อยออกสู่สาธารณะ ทางโครงการจึงมีความต้องการให้ผู้ออกแบบเผื่อค่า BOD เข้าเพื่อที่จะป้องกันปัญหาน้ำช่วงที่ OVERLOAD ซึ่งระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2018 ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน, ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน, ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน. All Rights Reserved